Abrir Empresas Albânia

  • 2022-01-02Data de coleta
  • 2022-02-15Atualizada
Abrir Empresas Albânia
  • Endereço do website:www.opencorporates.al
  • IP do servidor:104.21.84.142
  • Descrição do Site:Krijimi instrumenteve q ë lehtësojn ë gjetjen, p ërdon rimidhe vizibilitetin e informacionit mbi shp ërndarjen e kontratave publisipke as kontraktor ëve / klientve.< b

nome do domínio:www.opencorporates.alAvaliação

cerca de 500~20000

nome do domínio:www.opencorporates.alfluxo

396

nome do domínio:www.opencorporates.alBom ou mal

O número de Zhongji. Avança e recua conservador Ji

local na rede Internet:Abrir Empresas AlbâniaPesos

2

local na rede Internet:Abrir Empresas AlbâniaIP

104.21.84.142

local na rede Internet:Abrir Empresas Albâniacontente

OpenCorporatesAlbaniajQuery(document).ready(function($){$("form").submit(function(){$(this).find(":input").filter(function(){return!this.value;}).attr("disabled","disabled");returntrue;});$("form").find(":input").prop("disabled",false);});(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*newDate();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,'script','/analytics.js','ga');ga('create','UA-9-1','auto');ga('send','peview');SkiptocontentOpenCorporates.alNgaInstitutiShqiptariShkenceKreuMenuBizneseRindertimiSubjekteKontraktorPublikShoqëriThemeluar2016–2024ShoqëritëlicensuarangaEREBizneseMediatikeInvestitorStrategjikShoqëriFinanciareBankaShoqëriFinanciareJoBankaShoqëritëlidhurameBankatShoqëriPublikeShoqëriKoncesionareShoqëriShqiperia1euroShoqëriAdministrimiZotëruesAdministratorProjektiPlatformatëNgjashmeOpenDataAlbaniaMoneyGovernment&PoliticsOpenProcurementAlbaniaOpenSpendingAlbaniaAksesInfoDrejtësiRrethneshNaKontaktoni KërkopërShoqëriBiznesi  Statistika0ShoqëriKoncesionare0KontraktorPublik0ShoqëriZoterimPublikTëDhëna1843PersonFizik3ShoqëriKomandite0ShoqëriKolektive746ShoqëriAksionareSH.AShoqërimePërgjegjësitëKufizuarSH.P.K21SH.AKoncesionare/PPP252SH.P.KKoncesionare/PPP335DegëtëShoqërivetëHuaja12OrganizataJoFitimprurëseShoqëriAktive545ShoqëritëÇ’regjistruara0ShoqëriNënsekuestro1ShoqëriNëprocesfalimentimi0ShoqëriNëproceslikuidimi2658ShoqëritëPezulluaraDisangakontraktorëtnëOpenCorporates.alINTETRATEKNOLOJİVEBİLİŞİMHİZMETLERİANONİMŞİRKETİ(INTETRAELEKTRONİKSANAYİVETİCARETANONİMŞİRKETİ)-0(65-NDRIÇIMTEKNIKDHEDEKORATIV27.90.06-Prodhimiiaparateveelektriketësinjalizimitzanorosevizual,ekranevetëkristalittëlëngshëm(LCD)osepanelevetëekranittëdiodeqëlëshojnëdritë(LED)n.e.c.(përfshirëtargënelektronike(tabelaerezultateve))​)StambollALLMëshumëVLASHDHAMOKE(Konsulence,sherbime,punimecivile.)TiraneALLMëshumëENKASAUTOMB(Shitjedhedhënieautomjetemeqera,siguracioneautomjetesh,jenciudhëtimikombëtaredhendërkombëtare,rimbushjeelektronike,pesautilitare,arkëtime.)TiraneALLMëshumëUniGroupInvestmentMR(Projektimidhezbatimiiveprendertimoresivijon:ndertimemekaraktercivildheekonomik,punime/germimedhesistemimedheu,tarracimeterrenesh;rikonstruksionegodinashciviledheekonomike,veshjefasadash,ndertimeurashdhekonstruksionemetalike,montimepanelesh,ndertimerrugesh,asfaltime,hapjekanaleshsidhecdondertimtjetermekaraktercivildheekonomik.Projektimidhezbatimiiveprendertimore,rrugetetegjithakategorive,punimetemirembajtjesdhetesinjalizimevenerruge,ndertimeautostradash,pistaaeroporteshdhehelikopteresh.Projektimdhezbatimvepraartisi;ura,vepraartimbi10m,ndertimtuneleshrrugerrugoredhehekurudhore,ndertimedetare,kuperfshihenndertimeportuale,bankina,basenpontile,punimethellimidhedrenimi,punimepervepratevecantaepunimespeciale,sillose,kullaujietj.Projektimidhezbatimiindertimevehidraulikedhehidroteknike,ndertimujesjellesh,kanalizime,kanaleeimpiantevaditjeje.Punimembrojtjejetesistemithidraulik,cimentime,etj.Ndertimimpiantetetrajtimitteujit,ndertimdigash,galeritunele,ndertimdigatelarta,etj.Zhvillimidhendermjetesimiiprojekteveperrikonstruksioninendermarrjeveindustriale.Kryerjeteveprimtarivetregtareperzbatimin,zhvillimin,menaxhiminezonecivile,industriale,turistike,sidhesherbimevetetjeratengjashmetelidhurameto.Kryerjaeveprimtarivetregtarenefushenendertimit,perprodhimdheshitblerjetematerialevetendertimit.Kryerjaeaktivitetitperinvestiminnefushenendertimit,nekompleksecivile,turistike,industriale,sociale,kompleksetetregtimitdhetesherbimit,bar,restorant,hotelerietj.Pjesemarrjeneprojektendertimoresisipermarres,investitor,konsulent,sidhemarrjenpersipertemenaxhimittetyreneperputhjemelegjislacioninnefuqi.Kryerjenecdoveprimtarietelejuarngaligjishqiptar,prodhiminebetonitdhematerialevetetjerainerte,shitjendhetregtiminmeshumicedhapakicetematerialevetendertimit,transportinelendeveteparaetecdomaterialitjetertenevojshemperrealizimineqellimitteprodhimit,ngarkimshkarkimit,transportinemallreperveteshoqerinedhepertetretesidhecdoaktivitettjeterqelidhetdheeshteinevojshemperobjektinemesiperm.Shitje-blerjepasuriteluajteshmedhetepaluajteshme.)TiraneALLMëshumëHadibcorporationMC(-Punimeinxhinierike-Ndërtimiisistemevedielloredheimpiantevetëtrajtimittëujit-Tregtimimallretendryshem)TiraneALLMëshumëDENNMK(Makinameqera,apartamentemeqera,sherbimeperturizminonline,Booking,Blerjedheshitjeautomjetesh,importautomjetesh.)KamezALLMëshumëSCSCONSULTINGMA(NëShqipëridhejashtësaj:-këshilltarndërkombëtar,ndërkombëtarizimiibiznesit.Inovacionidhezbulimiipersonelittëkualifikuar;-ShërbimetekonsulencëssëTI-së,marketingu,hulumtimiitregutdhetrajnimiprofesionalpërkompanitë,konsulencapërkërkimdhezhvillimdheshërbimetëngjashme,shërbimekonsulenceantisizmike;-industrinë,prodhimin,përpunimin,montimin,tregtimin,importindheeksportindhepërfaqësiminematerialevetëçdolloji,tëlidhuramendërtimetmekanikenëpërgjithësi,meinxhinierinëciviledheindustriale,tënatyrësprivatedhepublike,mekompletiminesistemeveaksesoredheorendinëkuptiminmëtëpërgjithshëmdhetëgjerë,sip.sh.,aiizdrukthtarisësëmetalit,çimentos,tulle,drurit,hekurit,tubedhelidhjevetëndryshmetëçelikuttëvalëzuar,murevetëçelikutdhembrojtjesngarëniaegurëve,fugetëzgjerimit,pajisjevembështetësembështetësestrukturore,rrëshira,barrierametalikekundërzhurmësrrugoredhehekurudhore,barrierakundërzhurmësprejbetonirrugordhehekurudhor,barrierakundërzhurmësngaxhamirrugordhehekurudhorpërsinjalistikënrrugore,konglomeratebituminoze,sidhetëgjithamaterialetpërkatëse.-shërbimiirekrutimitdhemenaxhimittëstafit,dërgimiistafit,sinëemërtëkompanisëashtuedhenëeAbrir Empresas Albâniamërtëpalëvetëtreta-kryerjadhe/osepërfundimiipunimeverrugore,hidraulikedhecivilesidhesistemevetëveçantateknologjike,përfshirëatopërndërtimetëndarangapunimetkryesore,nëpërmjetnegociateprivateosetenderetëshpallurangaadministrataprivateosepublike;-kryerjaepunëvepublikedheprivatenëfushëneinxhinierisëciviledheindustriale;-realizimine:1)punimetokësoremeçdopunimtëlidhurmuraturedhebetonarmetëtipitaktual-rrënimdhepunimetokësore;2)ndërtesatcivile,industrialedhemonumentaletëkompletuaramesistemedhepunimepërkatësedheplotësuese-punimemuratureqëkanëtëbëjnëmekompleksetpërprodhimindheshpërndarjeneenergjisë;-Punimetrestauruese:A)restaurimiiobjektevemonumentale;B)punimetarkeologjikedhegërmimet;-punimespecialetëbetonittëarmuar;-sistemeteknologjikedhespeciale-sistemendërtimidhepunimetëndarangapunakryesore;-sistemeteventilimittëngrohjesdheajrittëkondicionuar;1)menaxhimidhemirëmbajtjaesistemevetëlartpërmendura;-sistemetsanitare,hidraulike,kuzhine,landeriedhegazidhemirëmbajtjaetyre;-sistemetelektrike,telefonike,radiotelefonike,televizivedhetëngjashmedhemirëmbajtjaetyre;-Sistemeteashensorit,shkallëtlëvizësedhetransportuesitnëpërgjithësi:1)menaxhimidhemirëmbajtjaAbrir Empresas Albâniaesistemevetëlartpërmendura;-sistemetpneumatike,sistemetesigurisëdhemirëmbajtjaetyre;-furnizimidheinstalimiiproduktevenë:1)materialemetalike,druri,plastike;2)materialeguri;3)materialeqelqi;-lyerjedhelyerje;-furnizimimepunimeizoluese,termike,akustikedhekundërzjarrit;-punimesuvatimidhehidroizolimi.-ndërtimidheshtrimiirrugëve,argjinaturateaeroportitdhehekurudhe;-sinjalistikadhesiguriarrugore.-parketmematerialespeciale.-punasistematikeemirëmbajtjessëarmatimit;-përpunimiiposaçëmigjurmëve;-sistemetesigurisënëtrafik;-sistemetërheqëseelektrike;-sistemetefrenimitdheautomatizimitpërstacioneteklasifikimittëmallre.-Punimethidraulike:A)ujësjellësit,sistemetekanalizimeve,sistemeteujitjes;B)punimetmbrojtësedherregullimihidraulik;C)tubacionetegazit-naftës.-punëtbujqësore,pyjoredhetëzhvillimittëgjelbërimitpublik;-vepraspeciale:A)sistemetengritjes,ujittëpijshëmdhepastrimittëujit;B)impiantetetrajtimittëmbetjeve.-punëtdetare:A)ndërtimkalatash,dokesh,dokeshetj.;B)punimetekullimit;C)mirëmbajtjenepajisjeveportualedhepastrimineujëretëportit.-diga.-galeritë.Abrir Empresas Albânia-sistemetpërprodhimindheshpërndarjeneenergjisë:-centralehidraulike;-Termocentralet;-centraletbërthamore;-sistemetpërprodhimineenergjisëngaburimealternative;-sistemetelektrikepërtermocentrale;-kabinatetransformimit;-linjatetensionittëlartë;-linjatetensionittëmesëmdhetëulët;-pajisjetëndryshme;-sistemetendriçimittëjashtëm;-linjatelefonikedhepunëtëngjashme.-zdrukthtarimetalike.-sistemetetelekomunikacionit.-punimedhepunimespeciale:A)rilevimetëveçantatopografike;B)kërkimenëntokësorememjetespeciale;C)bazamentetëveçanta;D)konsolidiminetokësdhepunimeteveçantanëntokësore;E)hidroizolimiitokës;F)shpimetdhepuse.-furnizimidheinstalimiisistemevedhepajisjevetëngritjesdhetransportit(vinça,trolejbusë,teleferikë,skilift,dhetëngjashme).Shoqëria,gjithmonëjoepërhapurnëlidhjemeveprimtarinëesajkryesore,dotëjetënëgjendjetë:1-kryentëgjithaveprimettregtare,bankare(mepërjashtimtëgrumbullimittëkursimeve),hipoteke,letremevlerëdhepasurivetëpaluajtshmeqëdotëkonsiderohentënevojshmedhetëdobishme,mepërjashtimtëbrokerimitnëletramevlerë;2-tëjapëgaranci,garancidheçdogarancitjetër,përfshirëatoreale,përdetyrimetevetëshoqërisëdhenëçdorastpërqëllimetëdobishmepërqëlliminekorporatës;Shitjadheshkëmbimiimallretëlëvizshme,gjithashtutëregjistruara,tëpaluajtshmedhetëdrejta,qirajadheqirajaaktivedhepasiveemallretëlëvizshmedhetëpalëvizshme,mepërjashtimtëqireaktivefinanciare.)TiraneALLMëshumëINAConsultingMG(-Konsulencejuridike;-Konsulencefinanciare;-Konsulencesigurie;-Cdoaktivitettjeterqeperputhetmelegjislacioninshqiptarnefuqidheqekonsiderohetplotesuesoseanalogmesamesiper;)TiraneALLMëshumë2EMMM(Dhëniemeqiraemakine,motorëve,minibus,autobus,etj.Tregti,blerjedheshitjeautomjete.Shërbimelazhi,karrotreci,etj.Shërbimesijentsiguracioni,etj.Tregtimtëmallretëndryshëmindustrialë,ushqimorë,materialevetendërtimit,etj.Shërbimetëndryshmemenaxhimi,ndërmjetësimi,etj.Shërbimetransportipërmateriale,mallradheudhëtarë.Gjithashtushoqëriakasiobjektveprimtarie:shkëmbimin,blerjen,shitjen,dhënienmeqira,menaxhimin,administriminepasurivetëpaluajtshmetëveta,tëtëtreteveosetëdhenameqera,sicivile,tregtareashtudheindustriale,sidhezhvillimiitegjithaaktivitetevetëlidhuradirektoseindirektmeaktivitetinendërtimitdheatëqëkalidhjemepasuritëepaluajtshmenëpërgjithësi,përfshireaktivitetinendërmjetësimitnëlidhjemepasuritëepaluajtshme.Shoqëriamundtëkryejecdooperaciontregtar,siedhetëblejëdhetëshesëosetëmarrëmeqerandërmarrje,degëndërmarrjesh,sidhetëketëinteresaosepjesëmarrjenëshoqëri,ente,tëthemeluaraaponethemelimesipër,qëkanëobjekttënjëjtëosetëngjashëmmëtëvetin,apogjithsesifunksionalpërarritjeneqëllimevetëshoqërisë.Shoqëriamundtëkryejëedheaktivitetetëtjera,tëmarrëpjesënësipërmarrjetëtjerabrendadhejashtëvenditnëpërputhjemelegjislacioninnëfuqi.)TiraneALLMëshumë2AUNIQUESHOESMF(Linjeperperpunimin,transformimindheprodhiminekepuceve,sandalevedhesyprinetetegjithallojeve,konsulencnefushenekepucarise.Import-Eksporttelendeveteparaqelidhenmeprodhimineveshjevetekembes,sidheproduktteperfunduar.Veprimtariprivatenefushenetregetisemeshumiceepakice,importeksporttemalleretendryshmeindustriale.)FierALLMëshumëSupportedBy:OpenDataAlbaniaOpenSpendingAlbaniaOpenProcurementAlbaniaAksesInfoDrejtësi2017©AlbanianInstituteofScienceTermatePerdorimitKontaktomene$('.license').select2({placeholder:'zgjidhnjëngalicensateshoqërisë',ajax:{url:'/sq/select2-autocomplete-ajax',dataType:'json',delay:250,processResults:function(data){return{results:$.map(data,function(item){return{text:item.name,id:item.licenseId}})};},cache:true}});

Local:Abrir Empresas AlbâniaRelatório

Se houver uma violação do site, clique em DenunciarRelatório

Informação recomendada

Site recomendado